Türk Siyasi Kültüründe Gençliğin Yeri ve Gençliğin Siyasi Portresi

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  TÜRK SİYASİ KÜLTÜRÜNDE GENÇLER VE GENÇLİĞİN SİYASİ PORTRESİ ZS Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri göz önüne aldığımızda görüyoruz ki; bu ülken in gençlerinin omuzlarına büyük sorumluluklar yüklenecek ve ülkemiz gençliği dünyada bir adım daha ön plana çıkacaktır. Bununla paralel olarak her gün gençlere yönelik faaliyet yapmak adına kurulan organizasyonlara bir yenisi daha eklenmektedir. Yerel yada u lusal çapta faaliyetlere başlayan bu organizasyonların aslında bir çok ideoloji ve ya siyasi parti açısından “siyasetsiz” bir oyun sahası olarak görüldüğü aşikardır. Gençleri siyasetin içine çekmekle çekmemek arasında kalan siyasi partilerimizin gençlere sunduğu fırsatlar ve gençlerin bu oluşumlar içinde ki rolleri oldukça iç açıcıdır. Bir çok siyasi partide afiş/bayrak/slogan faaliyetlerini yürütecek grup olarak gençlerin görülmesi ülkemizin geleceği konusunda huzurumuzu kaçırmaktadır.   Her siyasi tarafından gençlerin geleceğimiz olduğunun vurgulanmasının yanında bir çok siyasi liderin gençlerin ruhuna dokunmaya çalışması da bir politika haline geldi. Ancak bununla beraber ülkemizin geçmiş yıllarda gördüğü iki askeri darbe ve bu dönemlerde yaşanan “üniversit e- öğrenci” olayları hem gençleri hem de ebeveynlerinin çekinmesine ve politikanın dışında kalmasına yol açtığından dolayı apolitik bir gençliğe sahip olduğumuzu biliyoruz. Hedefsiz ve ideolojisiz bilgi birikiminden uzak ve kültür emperyalizmi içerisinde k aybolan bir gençliğin olması Türkiye’miz açısından oldukça korkucu bir durumdur. Daha 3 - 4 yüzyıl öncesine kadar dünyaya liderlik yapan bir gençlikten modanın kölesi olmuş bir gençliğe dönüşümümüz bizlere neler kazandırdı neler kaybettirdi? Gençlere yönelik sivil toplum ve siyasi partilerde gençlere ne gibi fırsatların verildiği ve gençlerin bu olaylara karşı verdiği tepkiler toplumsal katılım açısından bizleri nasıl yaralamaktadır?   Bu çalışmada amaç gençlerin siyasi bir portresini çıkarmaya yönelik bir kaynak sunmaktır.  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks